Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny w Polsce dotyczy dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Jakie są obowiązki
Jakie są obowiązki rodziców związane z pójściem ich dzieci do szkoły? Należy do nich konieczność zapisania dziecka do szkoły, umożliwienie regularnego uczestnictwa w zajęciach, ale także stworzenie odpowiednich warunków do nauki w domu. Oto kilka ważnych informacji, o czym jeszcze powinni pamiętać rodzice.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, rodzice powinni poinformować dyrektora szkoły podstawowej (w obwodzie której dziecko mieszka) o obowiązku szkolnym. Powinno to nastąpić do 30 września każdego roku. Obowiązkiem dyrektora jest dopilnowanie, aby wszystkie dzieci mieszkające w granicach jego szkoły uczęszczały na zajęcia. W tym zadaniu dyrektorom pomaga specjalna platforma edukacyjna, na której mogą znaleźć informacje o uczniach objętych obowiązkiem szkolnym.
Co ma zrobić dyrektor, jeśli uczeń nie przychodzi na lekcje w jego szkole?
W takiej sytuacji dyrektor najpierw kontaktuje się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, aby ustalić przyczynę takiego stanu rzeczy. Jeśli nie jest to możliwe, a uczeń w dalszym ciągu jest nieobecny w szkole na co najmniej połowie zajęć w kolejnym miesiącu, wówczas dyrektor wysyła upomnienie do rodziców.

Przykład z Krakowa

Jeśli te działania nie przyniosą skutku, wówczas dyrektor może wystąpić do Prezydenta Miasta Krakowa z wnioskiem o wszczęcie niepieniężnej egzekucji administracyjnej. Prezydent Miasta jest do tego upoważniony jako organ egzekucyjny.
W jaki sposób Miasto Kraków monitoruje realizację obowiązku szkolnego? Robi to na podstawie informacji przekazywanych przez dyrektorów szkół dotyczących przyjmowania i odbierania uczniów z zajęć edukacyjnych oraz uczniów, których absencja w szkole przekracza 50%. Urzędnicy miejscy regularnie przypominają też dyrektorom szkół o systematycznym uzupełnianiu danych na platformie edukacyjnej. Powinni je także przekazywać dyrektorzy szkół niesamorządowych, czyli takich, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Kraków. Są oni zobowiązani do tego w ciągu 14 dni od przyjęcia ucznia do danej szkoły lub w przypadku jego rezygnacji.
Uwaga: w przypadku nieprzestrzegania przez rodziców obowiązku szkolnego swoich dzieci może to skutkować konsekwencjami finansowymi i karą grzywny w wysokości nawet 1000 zł. W roku szkolnym 2019/2020 do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa wpłynęły 4 pisma w sprawie egzekwowania obowiązku szkolnego.

Jak krakowski samorząd pomaga rodzicom i uczniom w nauce zdalnej?

Miasto Kraków chce wspierać rodziców w zapewnieniu dzieciom odpowiednich warunków
do zdalnego prowadzenia zajęć, już w pierwszych dniach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, miasto Kraków podjęło działania mające na celu wyposażenie uczniów w odpowiedni sprzęt. W ramach współpracy
W ramach inicjatywy #DajżeKompa do potrzebujących uczniów trafiło już blisko 400 laptopów i komputerów niezbędnych do zdalnej nauki. O sprzęt wciąż można się ubiegać, wchodząc na stronę www.dajzekompa.pl. Sprzęt trafi do uczniów także dzięki środkom przyznanym w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła”.
Jak jeszcze miasto wspiera rodziców i uczniów? We wszystkich krakowskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych uruchomione zostały bezpłatne telefony wsparcia dla osób, które potrzebują porozmawiać z kimś o trudnościach emocjonalnych związanych z trwającą pandemią. Telefony dyżurują od poniedziałku do piątku, także w godzinach wieczornych. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.


Zachęcamy również do zapoznania się z przydatnymi materiałami e-learningowymi opracowanymi przez Wydział Edukacji UMK na czas zawieszenia zajęć.