Szkoła podstawowa

W publicznych szkołach podstawowych obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że dana szkoła musi przyjąć każde dziecko mieszkające w jej obwodzie, tj. na określonym obszarze (w przypadku małych miast obwodem szkolnym może być całe miasto lub nawet kilka miast, w dużych miastach obwód wyznacza kilka ulic). Na wniosek rodziców dziecko może być przyjęte do szkoły innej niż rejonowa – wówczas decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły.

Nauka w szkole podstawowej trwa sześć lat i jest podzielona na dwa etapy. W klasach od 1 do 3 dzieci uczą się w ramach tzw. edukacji wczesnoszkolnej. Nie ma tu wyraźnego podziału na przedmioty takie jak język polski, matematyka, nauki przyrodnicze itp. Większość przedmiotów jest nauczana przez jednego nauczyciela, który jest odpowiedzialny za nauczanie dzieci. Większość przedmiotów jest nauczana przez jednego nauczyciela, który jest jednocześnie wychowawcą klasy. Jedynie przedmioty specjalistyczne (języki obce, wychowanie fizyczne i przedmioty artystyczne) mogą być nauczane przez innego nauczyciela lub nauczycieli. Począwszy od klasy 1, program nauczania obejmuje również język obcy, zwykle angielski.

Nauczanie w klasach 1-3

Dzieci w klasach I-III mają zapewnioną bezpłatną opiekę w świetlicy szkolnej, zwykle od godziny 7.00 do 17.00 lub 18.00. W tym czasie odbywają się bezpłatne i płatne zajęcia dodatkowe; w wielu szkołach dzieci mogą także odrabiać lekcje pod opieką jednego z nauczycieli świetlicy.

Nauczanie w klasach 4-8

W klasach IV-VIII istnieje już podział na przedmioty, prowadzone przez różnych nauczycieli, z których jeden jest jednocześnie wychowawcą klasy, czyli ponosi szczególną odpowiedzialność za sprawy wychowawcze. W niektórych szkołach do programu nauczania dodaje się drugi język obcy, co różni się w zależności od szkoły.

W niektórych szkołach do programu nauczania włącza się drugi język obcy, co jednak różni się w zależności od szkoły.

Wszyscy uczniowie mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej, za które płaci się co miesiąc z góry (pieniądze można odebrać w przypadku nieobecności dziecka, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu administracji szkoły).

W szkole podstawowej dzieci przystępują do ogólnokrajowego testu na koniec 8 klasy. Odbywa się on zazwyczaj w kwietniu, tego samego dnia i o tej samej godzinie w całym kraju.

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin jest obowiązkowy – uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie ma minimalnej liczby punktów do uzyskania (nie ma więc możliwości niezdania).

Jest to egzamin pisemny obejmujący następujące przedmioty: język polski, matematyka, język obcy. Od 2022 r. odbędzie się egzamin z wybranego przedmiotu: biologii, geografii, historii, fizyki lub chemii.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z danego przedmiotu mają prawo do zwolnienia z egzaminu z tego przedmiotu. Pozostali uczniowie mogą uzyskać zwolnienie tylko z przyczyn zdrowotnych lub losowych. O takie zwolnienie występuje dyrektor szkoły do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE). Według niektórych ekspertów czynnikiem losowym jest niewystarczająca znajomość języka polskiego przez nowo przybyłe do Polski dziecko cudzoziemskie, inni nie zgadzają się z taką interpretacją. W każdym konkretnym przypadku decyzja należy do okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Dzieci cudzoziemskie przystępują do egzaminu na warunkach i w formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje o dostosowaniach publikuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.